Algemene voorwaarden

Privacyreglement

Praktijk Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Noord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk  Noord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen samenwerking.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Noord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Verzekeringsgegevens
 • Noodzakelijke medische informatie.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Noord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst en daarna
voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn is tot 15 jaar na de laatstst plaatsgevonden sessie. Praktijk Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde, schriftelijk en getekend ingediend verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Algemene betalingsvoorwaarden Praktijk Noord

Betaling geschiedt middels een bankoverschrijving. Na elke sessie ontvang je een factuur via je e-mailadres.Deze factuur kun je, indien vergoeding geldt, opsturen naar je zorgverzekeringsmaatschappij.‚Äč 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Annemieke Jurgens en de cliënt/opdrachtgever:

 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 • De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Overige voorwaarden Praktijk Noord

Op alle behandelingen/begeleidingen bij psycholoog, haptotherapeut Annemieke Jurgens zijn verder de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Psycholoog, haptotherapeut Annemieke Jurgens is niet in staat om crisiszorg te leveren. In tijd van crisis (suïcide-neigingen, psychotische verschijnselen e.d.) neem je altijd eerst contact op met je huisarts, die voor jou, wanneer nodig, meteen adequate spoedeisende zorg kan regelen.
 2. Psycholoog, haptotherapeut Annemieke Jurgens heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om je bij te staan. De therapeut heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent ook dat je voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 3. Annemieke Jurgens psycholoog, haptotherapeut is geen bemiddelaar tussen jou en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties).
 4. Psycholoog en haptotherapeut Annemieke Jurgens heeft het recht om te weigeren een behandeltraject met je aan te gaan of voort te zetten.
 5. Indien jouw problematiek te complex of ernstig blijkt te zijn, dan wel niet bij Annemieke Jurgens psycholoog en haptotherapeut blijkt te passen, zal zij haar uiterste best doen een passend advies m.b.t. doorverwijzing naar een andere zorgverlener of zorginstantie te doen.
 6. Het kan ook zo zijn dat Annemieke Jurgens psycholoog en haptotherapeut slechts dan een traject met je aan zal gaan indien je ook bij een andere noodzakelijk geachte (hoofd)behandelaar in behandeling bent.
 7. Je kunt te allen tijden je eigen behandeltraject staken of opschorten

 

Klachtenregeling

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijngehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op:  "Niet tevreden over je hulpverlener" 

Heb je klachten over de manier waarop je geholpen wordt, bespreek deze dan eerst met je behandelaar. Is jouw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt je altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NFG. Zie bovenstaande link.

 

Beroepscode

Als hulpverlener ben ik gehouden aan de beroepscode voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg. 

 

https://rbcz.nu/data/downloads/algemeen/140204_Beroepscode_RBCZ.pdf

 

Download de algemene voorwaarden